TCM Zone Bi Yan Pian T153B (Nasal Clearing Formula) 100g

Item #: tcm153b100grams
In Stock Usually Ships Within 1 Business Day
$28.42
Adding to cart… The item has been added

Product Description

TCM Zone Bi Yan Pian T153B (Nasal Clearing Formula) helps clear sinus-nasal blockage especially with wind-heat symptoms.

Label Information

TCM Zone Bi Yan Pian T153B (Nasal Clearing Formula) Facts:

2 Gummies contain:

 • Xanthium sibericum (Cang er zi) 3.16g
 • Flos Magnoliae (Xin yi) 1.89g
 • Ledebouriella Root (Fang feng) 1.89g
 • Forsynthia Fruit (Lian qiao) 3.16g
 • Wild Chrysanthemum Flower (Ye ju hua) 3.16g
 • Schisandra fruit (Wu wei zi) 1.89g
 • Platycodon Root (Jie geng) 1.89g
 • Angelica root (Bai zhi) 1.89g
 • Anemarrhena Rhizome (Zhi mu) 3.16g
 • Schizonepeta Herb (Jing jie) 3.16g
 • Licorice (Gan cao) 0.95g
 • Phellodendron Bark (Huang bo) 1.89g
 • Cinnamon Bark (Gui zhi) 1.89g